Algemene Voorwaarden

Het gebruik van de website van www.cubebymist.be (de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Cube by MIST bvba, met maatschappelijke zetel te Hogeweg 41, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer BE0688.905.183 (hierna: “Wij” of de “Onderneming”).


Meldingen en Aanpassingen

Cube by Mist bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.


Inhoud & aansprakelijkheid

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk.De vermelde bouwtijd is van toepassing op een configuratie van 4 cubes. Opgegeven prijzen zijn niet bindend enkel richtgevend. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.


Intellectuele Eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Cube bu MIST bvba. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Cube by MIST bvba is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cube by MIST bvba. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.


Cookies

De Cube by MIST bvba website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Cube by MIST bvba verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers.


Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Hero Construct beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Cube by MIST bvba enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Hero Construct maakt geen analyses van de IP adressen.


Veiligheid

Op de website van Cube by MIST bvba zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Cube by MIST bvba werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@cubebymist.be

 

GDPR

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door Cube by MIST bvba (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten. Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via een reactie op het bericht dan wel via het contactformulier.

Op de website van Cube by MIST bvba zijn een aantal cookies geplaatst met als enkele doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren. De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met Cube by MIST, via het contactformulier. Onze onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Cube By MIST bvba uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

 

Links

De website van Cube by MIST bvba bevat links naar andere sites. Cube by MIST bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Cube by MIST bvba het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Cube by MIST bvba heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

 

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.


GDPR BELEID

 

Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)


Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van potentiële klanten ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst,

het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten.


De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.


De verwerkingsverantwoordelijke is Cube by MIST Hogeweg 41 2800 Mechelen.


Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.


De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.


De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.